Informació General de l’Etapa

Oferim als nens tots els elements que potencien l’immens desig de conèixer tot el que els envolta , així com les eines per interactuar amb la realitat.

Aquest projecte de desenvolupament s’afavoreix amb:

 • Acompanyament càlid i afectuós.
 • Adquisició progressiva d’hàbits d’autonomia i de socialització.
 • Psicomotricitat, per al coneixement i el domini del propi cos en relació amb l’espai tot afavorint el desenvolupament neurològic equilibrat.
 • L’anglès, a diari a través del joc, les cançons, els contes i representacions,el treball de l’hort i la psicomotricitat. Projecte trilingüe.
 • El joc, on el nen accepta normes i aprèn a conviure amb els altres.
 • Escacs, mitjà extraordinari per desenvolupar el coneixement matemàtic i lògic.
 • La música, que desenvolupa la sensibilitat auditiva, forma l’atenció i el sentit del ritme.
 • Educació plàstica, per a desenvolupar la psicomotricitat fina i afavorir el gust per la feina ben feta.
 • Treball acurat del llenguatge verbal.
 • Prevenció logopèdica per al desenvolupament fonològic del nen.
 • Ambientació i celebració de les principals èpoques de l’any i festes tradicionals per desenvolupar la percepció del pas del temps i el sentit social i comunitari de la vida.
 • Iniciació a les primeres pregàries i al coneixement senzill de Déu.