Educació Primària

"Aprenent a conèixer"

L’educació primària és una etapa educativa amb una durada de sis cursos (de 6 a 12 anys). Una etapa on s’aprèn a viure aprenent a conèixer.

Els nostres objectius

Fomentem una educació integral, basada en una concepció cristina de l’home que doti l’alumne de les eines necessàries per enfrontar la vida en la seva totalitat, a nivell intel·lectual, emocional, social i transcendent.

Durant aquesta etapa el principi pedagògic bàsic és, com en Educació Infantil, la proximitat afectiva. Cada alumne se sent orientat i recolzat en el seu creixement, en el descobriment de les seves habilitats, en l’adquisició d’hàbits de conducta i socials, per l’atenta i propera mirada del tutor. Tot això en el marc d’una escola que fomenta l’exigència com a actitud i com a mètode per aconseguir la màxima qualitat. Sempre partint de les possibilitats i moment de desenvolupament de cada alumne, oferint el suport i l’ajuda necessària a cadascun.

  • Propiciar una metodologia de treball personal que impliqui l’adquisició d’uns hàbits i tècniques intel·lectuals que afavoreixin la constància, l’esforç i la disciplina.
  • Educar la seva voluntat i afectivitat, reforçant les motivacions adequades en un marc i clima que sigui la prolongació del seu ambient familiar.
  • Desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals perquè adquireixin una base de coneixements que els permeti prosseguir els seus estudis posteriors.
  • Activitats Escolars

Activitats proposades

Per aconseguir aquests objectius s’han elaborat un conjunt d’activitats que, inserides en el projecte curricular i dins de l’horari lectiu, desenvolupin les potencialitats dels nostres alumnes:

Anglès

Anglès

L’aprenentatge d’aquesta llengua estrangera ocupa un paper fonamental a l’etapa d’Educació Primària i en el col·legi.

Noves tecnologies

Noves tecnologies

Els nostres alumnes aprenen a utilitzar la pantalla digital i l’ordinador com una eina més de treball.

Gabinet psicopedagògic

Gabinet psicopedagògic

Per a aquells alumnes que tinguin alguna dificultat en el procés d’aprenentatge, orientat pel tutor, en coordinació amb el gabinet psicopedagògic del col·legi.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.