Reglament

Normes de convivència

Aquest document pretén ser una guia bàsica del calendari i la normativa de l’àmbit escolar per al professorat i els alumnes. L’objectiu del mateix és facilitar la dinàmica de la vida del centre.

Pel que fa al calendari s’inclouen entre altres, les dates d’exàmens d’avaluació i el lliurament de butlletins de notes, a més de les activitats previstes i programades abans de l’inici de curs.

Una part important del document que presenta novetats respecte a cursos anteriors és el capítol II referent als criteris acadèmics, on s’especifiquen els percentatges de cada avaluació i el valor afegit que representa la nota d’actitud.

Finalment, l’últim apartat referent a la normativa de convivència i ús d’instal·lacions presenta també novetats.

_25B8574

1. Calendari

A. Calendari acadèmic

1er periode evaluatiu12 setembre – 2 desembre
Exàmens28 novembre – 2 desembre
Lliurament de butlletins16 desembre
2n periode evaluatiu7 desembre – 21 març
Exàmens16 març – 21 març
Lliurament de butlletins31 març
3er periode evaluatiu22 març – 21 juny
Exàmens 2n Batxillerat15 maig – 19 maig
Lliurament de butlletins26 maig
Exámenes ESO i 1r Batxillerat15 juny -20 juny
Lliurament de butlletins28 juny
Publicació activitats reforç estiu30 juny
Preparació PAU 
Classes de preparació extraordinàries29 maig – 9 juny
PAU13- 15 juny pendent de confirmació
Proves extraordinàries 
Matèries pendents de 1r Batxillerat20 i 21 abril
Matèries pendents de 2n Batxillerat15 juny -20 juny
Proves extraordinàries ESO i Batxillerat4-5 setembre
Lliurament de butlletins7 setembre

B. Calendari d’activitats

Dilluns 12 de setembreInici de curs.
Dimecres 12 d’octubreNostra Senyora del Pilar.
Dilluns 31 d’octubreFestiu (lliure disposició del centre).
Dimarts 1 de novembreFestiu de Tots Sants.
Dilluns 5 de desembreFestiu (lliure disposició del centre).
Dimarts 6 de desembreFestiu Constitució española.
Dijous 8 de desembreFestiu Immaculada Concepció.
Dijous 22 de desembreÚltim dia lectiu abans de Nadal.
Dilluns 9 de generInici classes 2n trimestre.
Dilluns 27 de febrerFestiu (lliure disposició del centre).
Divendres 7 d’abrilÚltim dia lectiu abans de Setmana Santa.
Dimarts 18 d’abrilPrimer dia lectiu després de Setmana Santa.
Dilluns 1 de maigFestiu Sant Josep Obrer.
Divendres 2 de junyFestiu (lliure disposició del centre).
Dilluns 5 de junyFesta local, 2ª Pasqua.
Dimecres 21 de junyÚltim dia lectiu del curs.

Normes de Convivència ESO i Batxillerat

Aquest document pretén ser una guia bàsica del calendari i la normativa de l’àmbit escolar per al professorat i els alumnes. L’objectiu del mateix és facilitar la dinàmica de la vida del centre.

Pel que fa al calendari s’inclouen entre altres, les dates d’exàmens d’avaluació i el lliurament de butlletins de notes, a més de les activitats previstes i programades abans de l’inici de curs.

Una part important del document que presenta novetats respecte a cursos anteriors és el capítol II referent als criteris acadèmics, on s’especifiquen els percentatges de cada avaluació i el valor afegit que representa la nota d’actitud.

Finalment, l’últim apartat referent a la normativa de convivència i ús d’instal·lacions presenta també novetats.

I. Calendari

A. Calendari acadèmic

Avaluacions ESO i Batxillerat

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

B. Calendari d’activitats

Calendari lectiu – no lectiu

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Primer trimestre

1r trimestre: Estada a Irlanda alumnes de 2n, 3r i 4t ESO.

7 de setembre: Reunió de pares de 4t ESO i Batxillerat a les 20h.

8 de setembre: Reunió de pares de 1r, 2n, 3r ESO a les 20h.

22 i 23 de setembre: convivència tutorial 1r ESO.

22 – 24 de setembre: viatge cultural a Madrid (2n Batxillerat Història de l’Art).

3 – 9 d’octubre: intercanvi col·legi Fenelon (París) 4t ESO i 1r Batxillerat.

13 de desembre: Lliurament del treball de recerca. (2n Batxillerat).

12-16 de desembre: Work Experience (1r Batxillerat).

14 al 17 de desembre: viatge cultural a Roma (2n Batxillerat Història de l’Art).

Normes de Convivència ESO i Batxillerat

Aquest document pretén ser una guia bàsica del calendari i la normativa de l’àmbit escolar per al professorat i els alumnes. L’objectiu del mateix és facilitar la dinàmica de la vida del centre.

Pel que fa al calendari s’inclouen entre altres, les dates d’exàmens d’avaluació i el lliurament de butlletins de notes, a més de les activitats previstes i programades abans de l’inici de curs.

Una part important del document que presenta novetats respecte a cursos anteriors és el capítol II referent als criteris acadèmics, on s’especifiquen els percentatges de cada avaluació i el valor afegit que representa la nota d’actitud.

Finalment, l’últim apartat referent a la normativa de convivència i ús d’instal·lacions presenta també novetats.

I. Calendari

A. Calendari acadèmic

Avaluacions ESO i Batxillerat

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

B. Calendari d’activitats

Calendari lectiu – no lectiu

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Primer trimestre

 

Segon trimestre

13 de Gener: Lliurament definitiu Treball de Recerca (2n Batxillerat)

A determinar 3ª o 4ª setmana de gener: viatge cultural al CERN de Ginebra, Suïssa (2n Batxillerat Ciències).

23-25 ??de març: viatge cultural a París (2n Batxillerat Història de l’Art).

A determinar, darrera setmana de març o primera d’abril: viatge cultural a Brussel·les (2n Batxillerat Economia).

3-7 abril: a determinar, intercanvis 2ª llengua estrangera 4t ESO.

18-21 d’abril: Crèdits de Síntesi 1r i 2n d’ESO.

2-5 de maig: Crèdit de Síntesi 3r ESO i Treball de recerca de 4t.

A determinar: peregrinació pastoral.

25 de maig: Graduació 2n Batxillerat.

8 de juny: Confirmació (data proposada al Sr. Arquebisbe).

2. Criteris acadèmics ESO i Batxillerat

A principi de curs, el tutor explicarà els criteris generals d’avaluació. A l’escola es realitzen tres avaluacions trimestrals, una avaluació ordinària final i una avaluació extraordinària final. La nota de cada avaluació trimestral serà la resultant de:

– 50% de l’examen final d’avaluació.
– 50% de les notes de seguiment del professor al llarg de l’avaluació.
– La nota d’actitud serà qualitativa, i s’afegirà a la nota d’avaluació resultant seguint el següent barem:

A: 1 punt addicional.
B: 0,5 punt addicional.
C: sense suma ni resta addicional.
D: -0,5 punt de sostracció.
E: -1 punt sostracció.

La nota d’avaluació ordinària final serà la resultant de:

– Un 25% de la nota final de la primera avaluació.
– Un 35% de la nota final de la segona avaluació.
– Un 40% de la nota final de la tercera avaluació.

L’avaluació extraordinària final es realitzarà els primers dies de setembre (excepte en el curs de 2n de Batxillerat que es realitzarà al juny i que constarà només de l’examen), i estarà formada per:

– Un treball que serà avaluat (30% de la nota final).
– Un examen (70% de la nota final).

 1. La forma d’iniciar la classe serà posats tots en peu, alumnes i professor, i amb el material necessari a sobre de la taula.
 2. L’acumulació de retards no justificats d’un alumne en una mateixa matèria serà considerada una falta greu i tindrà implicacions en la nota d’avaluació.
 3. Igualment, un nombre massa elevat d’absències encara que siguin justificades, pot comportar perdre el dret a l’avaluació.
 4.  
 1. L’alumne està obligat a realitzar totes les proves acadèmiques que s’estableixin en cada matèria en el moment indicat. Especialment en Batxillerat, si per algun motiu justificat un alumne no hagués pogut presentar-se a alguna prova, la realitzarà el mateix dia a les 17h o el primer dia d’assistència al centre a les 17h. En casos de malaltia o d’absències justificades de llarga durada, a criteri del claustre, es podran programar proves extraordinàries per a la correcta avaluació de l’alumne.
 2. Qualsevol intent o infracció en una prova, control, examen, treball (plagi, còpia …) serà sancionat amb una qualificació de 0 en la mateixa. Si es produeix en un examen d’avaluació, a més d’aquesta qualificació es suspendrà l’actitud amb una E.
 3. L’alumne que faci una falta d’assistència sense justificar en l’hora o hores prèvies als exàmens, serà sancionat amb una reducció en la qualificació de la puntuació obtinguda, a criteri del professor de la matèria.
 4. El lliurament dels treballs proposats només es pot realitzar en la data programada. Quan per causes alienes l’alumne no el pugui lliurar en la data indicada, haurà d’advertir amb antelació.
 5. Els alumnes d’ESO han de tenir al dia les llibretes i la carpeta corresponent a cadascuna de les matèries. El treball realitzat en aquests, forma part de l’avaluació de la matèria, per tant, és responsabilitat dels alumnes organitzar-lo com el professor indiqui i portar-lo sempre a l’escola.
 6. Condicions de presentació dels treballs:

– Els treballs s’han de presentar manuscrits o mecanografiats, a criteri del professor.

A la portada ha de figurar el títol, la matèria i curs, nom del professor i nom complet de l’alumne.

– Els treballs hauran d’incloure la següent estructura:

Portada.
Índex (amb numeració de pàgines).
Introducció.
Cos del treball.
Conclusió.
Bibliografia.

En les dues etapes, es consideraran com inacceptables una sèrie d’errors fonamentals: ortogràfics i si escau, morfosintàctics, que restaran de la nota de cada examen. Igualment, es penalitzarà l’ús incorrecte del vocabulari específic de cada matèria. Cada error ortogràfic restarà 0,1 en la qualificació final fins a un màxim de dos punts, excepte en les matèries de Llengua i Literatura Castellana i Llengua i Literatura Catalana, que no tindran límit de penalització.

No s’acceptarà la presentació de cap examen, exercici o treball amb mala cal·ligrafia. Això pot implicar a criteri del professor el suspens del mateix.

 1. Des de l’inici de la classe, els alumnes tindran cinc minuts per canviar-se al vestidor.
 2. L’equipació per a la classe d’Educació Física és la del col·legi: samarreta amb el logo, pantalons blaus curt i xandall del col·legi.
 3. Es valorarà l’assistència a classe segons el barem següent:
 • Tres faltes injustificades = avaluació suspesa.
 • Cinc o més faltes justificades = màxima nota de 5.
 • Una falta d’equipació = una falta justificada.
 • Tres retards = una falta injustificada.
 1. Els alumnes amb cinc o més faltes justificades realitzaran un treball escrit relacionat amb la matèria.
 2. Els alumnes lesionats amb justificació mèdica romandran a la biblioteca del centre, i no se’ls computarà el barem anterior. Si la lesió és de llarga durada, realitzaran un treball escrit relacionat amb la matèria.
 3. Els delegats de curs donaran al professor la llista d’assistència a l’inici de la classe.
 4. Convalidació de la matèria: els alumnes amb una dedicació intensiva a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar durant el primer trimestre del curs l’aplicació d’un PI que inclogui el reconeixement de la matèria d’Educació Física. S’hi ha d’adjuntar per a la sol·licitud la següent documentació:
 • Sol·licitud signada per l’alumne i els seus pares o tutors.
 • Certificat del Consell Català de l’Esport (Av. Dels Països Catalans no 12 08950 Esplugues del Llobregat).

En casos excepcionals en què l’alumne no disposi del certificat del Consell Català de l’Esport però les seves circumstàncies individuals i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiqui amb una dedicació horària de nou o més hores setmanals d’activitat física reconeguda per la Federació esportiva corresponent , podrà sol·licitar al director del centre gaudir de la mateixa convalidació.

3. Normes de Convivència

L’entrada i la sortida del centre per a tots els alumnes és per l’Avinguda Pearson, 9.

Horari d’entrada:

Les classes de Batxillerat comencen a les 8h. Els alumnes poden entrar al centre a partir de les 7:45h.

Les classes d’ESO comencen a les 8:30h. De 8:00h a 8:20h els alumnes romandran al pati fins a l’hora d’accés a les aules.

Els alumnes que entrin més tard dels cinc minuts de marge d’inici de les classes es dirigiran a la biblioteca del centre per a romandre en la mateixa.

A les 8:05h (Batxillerat) i 8:35h (ESO) els delegats portaran el full d’assistència signada pel professor a biblioteca. S’informarà a la família si cal.

Horari de sortida:

16:30h per als alumnes d’ESO.

14:30h per als alumnes de Batxillerat (excepte les tardes que no tinguin classe).

Qualsevol alumne que hagi de sortir del centre durant l’horari escolar haurà de mostrar una autorització escrita al tutor o al cap d’estudis (veure apartat 3).

 1. En el cas que el comportament d’algun alumne dins l’aula impedeixi el normal desenvolupament de la classe i no respongui positivament a les advertències del professor, serà separat de la resta del grup. El professor comunicarà l’incident el més aviat possible al tutor de l’alumne. Aquest, mentrestant, haurà d’anar al despatx del cap d’estudis amb el material necessari per treballar.
 2. La manca de respecte d’un alumne cap a qualsevol persona de la comunitat educativa (professors, personal no docent o alumnes) serà considerada com una falta greu. Més enllà de les mesures disciplinàries que s’acordin prendre, l’alumne haurà de demanar disculpes a la persona ofesa.
 3. L’acumulació de tres faltes greus de la naturalesa que siguin, es considerarà com una falta molt greu. Es portarà el cas al Consell Escolar, amb la sèrie de mesures que això pot implicar, inclosa l’expulsió temporal o definitiva del centre. La presa d’aquestes mesures disciplinàries, de caràcter extraordinari, serà perfectament compatible amb l’aplicació d’altres mesures correctores que el col·legi consideri que puguin ajudar a l’alumne a prendre consciència de la seva situació.
 1. Si un alumne no pot assistir a classe, els pares han de notificar-ho prèviament per escrit al col·legi o el mateix dia per telèfon (tel. 93 203 04 08). Si la família no informa de l’absència d’un alumne, el col·legi considera que aquesta es produeix sense el seu coneixement.
 2. En el cas que l’absència s’hagi de produir un cop l’alumne ja estigui a l’escola, caldrà que tingui una autorització signada pels pares. La haurà de mostrar al tutor o al cap d’estudis i lliurar-la a Porteria abans de sortir del centre.
 3. La manca de puntualitat d’un alumne es considerarà una falta de disciplina lleu si no està acompanyada de la corresponent justificació.
 4. Si hagués reiteració en aquestes faltes la família serà informada per escrit mitjançant un avís disciplinari que haurà de ser signat i retornat a l’escola. En cas de no haver-hi una modificació en la conducta, la falta es considerarà de caràcter acadèmic i tindrà conseqüències en l’avaluació, tal com es preveu en el punt 2n dels Criteris Acadèmics.
 5. L’absència no justificada d’un alumne serà considerada una falta greu i implicarà la presa de mesures disciplinàries severes perquè no es torni a repetir.
 1. La condició del col·legi com a àmbit de treball i de millora personal té com a conseqüència natural que la manera de vestir sigui senzilla, correcta i discreta. La roba, el pentinat i els complements han de ser adequats a la dignitat ia l’àmbit acadèmic.
 2. L’uniforme del col·legi és obligatori per a tots els alumnes d’ESO. Els alumnes han de prestar especial atenció en l’adequació de les peces de vestir i especialment en la correcta mesura de la faldilla.
 3. L’ús de pírcings, tatuatges, pentinats poc apropiats i tenyits estridents no està permès. Pel que fa als nois no està permès l’ús de pendents.
 4. En cas d’incompliment dels punts anteriors, prèvia comunicació amb la família, haurà de tornar a casa perquè s’adeqüi la seva forma de vestir la pròpia de l’àmbit escolar. En cas de no poder notificar-ho a la família immediatament, l’alumne serà separat de la resta de companys fins que pugui anar a casa a canviar-se.
  És necessari l’ús de l’uniforme d’Educació Física, en les hores d’aquesta matèria. Les activitats realitzades dins dels laboratoris requereixen l’ús de bata o roba de protecció adequada.
 5. La normativa relativa a les formes del vestir és de compliment en qualsevol acte acadèmic (inclosos aquells que es realitzen fora del recinte / horari escolar) així com en els actes no acadèmics que es realitzin dins el recinte escolar.
 1. L’alumne utilitzarà tot el material escolar només per a la finalitat que té. Quan un alumne utilitzi incorrectament l’agenda escolar, els quaderns, els llibres de text, el carpesano o les llibretes, el professor de la matèria podrà retenir aquest material. Aquesta norma implica, si escau, la compra de material escolar nou.
 2. El deteriorament irresponsable de les dependències i objectes escolars així com de les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa, serà mereixedor d’una mesura correctiva per part de la direcció del centre i pot arribar a considerar-se falta greu.
 3. No està permès al col·legi l’ús d’aparells que no formin part d’una activitat escolar, com ara reproductors audiovisuals, videojocs, mòbils, auriculars … així com revistes i fotografies que no corresponguin a l’àmbit acadèmic. Si es porten a l’escola han d’estar guardats i desconnectats durant la jornada escolar. En cas contrari, quedaran retinguts durant una setmana o fins que el pare o tutor ho reculli personalment a la Secretaria del Centre, abans de les 17h. Els alumnes de Batxillerat podran fer servir el mòbil únicament en els temps de descans.
 4. A l’escola no es permeten ni les vendes ni els intercanvis. L’alumne ha de portar al centre només el necessari per al seu treball. No ha de portar objectes de valor i ha d’utilitzar la taquilla que està a la seva disposició. El centre no es responsabilitza dels objectes personals de l’alumne.
 5. No es permet menjar fora del temps i llocs habilitats.
 6. Pel que fa al tabac, en compliment de la normativa general, no es permet fumar dins de les dependències escolars ni en altres actes acadèmics, inclosos els que es realitzen fora de l’horari i les dependències escolars.
 7. L’acció educativa del col·legi no es limita al recinte escolar sinó que arriba a la relació entre tots els membres de la comunitat educativa i aquestes normes són exigibles també, fora dels límits del centre.

L’horari és de dilluns a divendres des de les 8h fins a les 19h.

És un lloc per treballar i estudiar en silenci.

Si algun alumne vol consultar un llibre, haurà de demanar-ho al professor que estigui a la biblioteca; un cop consultat l’hi tornarà. Si voleu accedir a l’ús dels ordinadors per a la realització d’activitats acadèmiques, haurà de demanar al professor. Farà servir el seu nom d’usuari i contrasenya, sol·licitant-la amb antelació a la secretaria del centre.

L’autoservei de fotocòpies per als alumnes està situat a Biblioteca ia Porteria. Funciona amb targetes que es poden obtenir en Secretaria, recarregant el saldo quan sigui necessari.

La Cafeteria pot ser utilitzada pels alumnes de 2n cicle d’ESO i Batxillerat, durant els descansos.

Al menjador, en principi, tots els alumnes mengen de tot. L’única raó que pot variar aquesta norma és una consideració mèdica. Els alumnes que tinguin qualsevol tipus d’al·lèrgia a determinats aliments, hauran de portar el corresponent certificat mèdic a l’inici de curs. Quan hagin de menjar un menú de dieta es comunicarà a través de l’agenda de l’alumne o en Secretaria.

n l’etapa d’educació infantil, l’uniforme està compost per: un xandall blau marí amb el logo del col·legi en la dessuadora, samarreta blanca amb el logotip, mitjons blancs i bambes esportives blanques.

A partir de l’últim curs d’educació infantil, a P5, el xandall s’utilitza dos dies a la setmana (els dies que realitzin esport). Els altres tres dies restants, els nens portaran pantalons grisos i les nenes faldilla grisa de taules, polo blanc amb el logo del col·legi, jersei blau marí amb el logo del col·legi, mitjons blau marí i sabates blau marí o negres. L’abric també haurà de ser blau marí.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.