Avís Legal

1. INFORMACIÓ PRÈVIA

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU informa que és titular del lloc web https://spinola.abatoliba.edu/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU, amb NIF G08716128 i domicili social aAv. Pearson, 22. 08034 Barcelona.L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’entitat és: spinola@abatoliba.edu.

2. OBJECTE DE LA WEB

Aquesta pàgina web té com a objecte donar a conèixer els serveis oferts per FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU, així com la reserva d’un espai entre l’alumne/pare o tutor, i l’entitat, per poder utilitzar-ne els recursos. Tots els espais de la web es troben habilitats per a la consulta i ús, el contingut dels quals s’ajusta a les activitats pròpies de la web on navega.

L’Usuari es fa responsable de la lectura de les presents condicions d’ús, donant per satisfeta la seva acceptació si continua navegant i quedant obligat a complir-lo. Us recomanem que llegiu detingudament els punts següents:

3. USUARI

3.1. Règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per l’espai web, així com els espais habilitats per interactuar entre l’Usuari i l’entitat, com els blocs i les xarxes socials, (d’ara endavant lloc web), de FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU confereix la condició de Usuari, pel que s’accepten, des de la navegació per tot el contingut web de FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU sense que sigui contrari al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

3.2. Obligacions de l’Usuari

Els Usuaris s’obliguen a fer servir els continguts del lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a abstenir-se de:

  • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès;
  • Suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin comprendre els continguts;
  • Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU, es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la web https://www.uaoceu.es/, en qualsevol moment als Usuaris, el comportament dels quals no s’ajusti al que estableixen les condicions d’ús o, a qualsevol llei aplicable, la navegació del qual impliqui un risc per al lloc web o per als usuaris, o bé sigui establert per ordre judicial.

Així mateix, perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats a la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

4. ENTITAT

4.1. Règim de responsabilitats de la web

FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, dels seus serveis i continguts. Per això, no respon pels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que se’n poguessin derivar per als Usuaris. Tot això sense perjudici del que preveuen aquestes condicions d’ús:

4.2. Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts del lloc web:

FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic dels Usuaris o als documents electrònics o fitxers emmagatzemats en ell.

FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU no garanteix la licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

Per això, FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU no respon dels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar per als Usuaris, per les possibles deficiències tècniques, de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades a la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades i/o al servidor.

5. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DERESPONSABILITAT

5.1. Exclusió de garanties i responsabilitat pels serveis i contingutsallotjats fora del lloc web:

FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa, que es puguin derivar per als usuaris del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web.

L’espai web posa o pot posar a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca al lloc web té per únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible a Internet. FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i serveis disponibles a aquests llocs enllaçats. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa, així com tampoc aprova, vigila ni fa propis els productes i serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats. Els Usuaris, per tant, han d’extremar la prudència en la valoració i la utilització dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en aquests.

FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure’s a:

  • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
  • El manteniment dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent als llocs enllaçats.
  • La prestació o transmissió dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent als llocs enllaçats.
  • La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent als llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat a la condició general 9.2 respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través de la pàgina.
  • De l’ús inadequat i contrari a la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, que l’Usuari pugui fer als llocs enllaçats.

FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’Usuari.

6. MODIFICACIONS

FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU.

8. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE IJURISDICCIÓ

FUNDACIÓ ABAT OLIBA CEU es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’Usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i l’aplicació d’aquestes condicions d’ús, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals de Barcelona.