Estratègia digital del centre

Us presentem la nostra estratègia digital de centre educatiu, una iniciativa que hem adoptat per incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació i a la gestió del nostre centre. Amb la nostra estratègia digital de centre, busquem fomentar l’ús pedagògic de les TIC per millorar la qualitat de l’educació, promoure l’alfabetització digital, afavorir la innovació educativa i millorar l’organització dels nostres processos administratius.

En la nostra pàgina web, trobareu tota la informació necessària sobre la nostra estratègia digital de centre educatiu, incloent els objectius que busquem assolir i les fases que seguim per implementar-la. 

L’estratègia digital de centre educatiu es pot dividir en dues parts importants: la part estratègica i la cultura digital.

La part estratègica fa referència als objectius que es busquen a través de l’ús de les TIC al centre educatiu i com s’ha de planificar la implementació d’aquesta estratègia per aconseguir-los. Això implica la definició de les necessitats del centre en relació amb les TIC, la definició d’objectius, l’elaboració d’un pla d’acció per a la implementació i la mesura dels resultats obtinguts.

La cultura digital, per la seva banda, es centra en la formació i en la promoció d’una actitud positiva i proactiva envers les TIC en l’àmbit educatiu. Això inclou la formació dels docents en competències digitals, la promoció de l’alfabetització digital entre els alumnes i la integració de les TIC en la cultura de l’organització del centre educatiu.

En definitiva, la nostra estratègia digital de centre educatiu busca millorar la qualitat de l’educació i la gestió del nostre centre a través de l’ús de les TIC. Us convidem a explorar la nostra pàgina web per a obtenir més informació sobre aquesta iniciativa emocionant i els avantatges que aporta per als nostres alumnes i docents.

Comissió Digital

La Comissió Digital és un equip de treball amb l’objectiu de coordinar i liderar la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al centre. Aquesta comissió és responsable de definir, planificar i avaluar l’estratègia digital de centre educatiu (EDC) en col·laboració amb el claustre de professors i altres membres de la comunitat educativa. 

La Comissió Digital del nostre centre, està formada per quatre membres de l’equip directiu, un professor de Primària i un professor de Secundària responsable informàtic del centre.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.